§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.zazazu.pl, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, otrzymywania newslettera.
 2. Regulamin stanowi część Umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Produktów oraz Umowy o świadczenie usług zawieranej za pośrednictwem Sklepu.  Jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Właścicielem i administratorem Sklepu jest:  ZAZAZU Sp. z o.o., z siedzibą w Łańcucie,  ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000791928, NIP: 8151806490, REGON: 383726711
 4. Kontakt:

ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut,

e-mail: kontakt@zazazu.pl,

telefon: +48 721559521

lub za pośrednictwem  formularza kontaktowego na stronie www.zazau.pl

 1. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 12 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

§ 2 DEFINICJE

 1. Adres pocztowy  imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D,
  37 – 100 Łańcut
 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku dostaw.
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Dowód zakupu  faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2022, poz. 931 z póz.zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;
 6. Karta produktu  pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informację 
  o pojedynczym Produkcie;
 7. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz Przedsiębiorca          
  z uprawnieniami Konsumenta
  , o którym mowa w pkt. 10, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym;
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  (j.t. Dz. U. 2019.1145 z póz. zm.);
 9. Konsument  Klient, który  jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą ze  Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym;
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów 
  o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 11. Koszyk  lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;
 12. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Produktów,
 13. Miejsce wydania rzeczy  adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany 
  w Zamówieniu przez Klienta;
 14. Płatność  metoda dokonania zapłaty za zamówione Produkty i ich dostawę;
 15. Produkt  rzecz ruchoma, której sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu;
 16. Przedmiot Umowy – Produkty i ich  dostawa
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu www.zazazu.pl.
 18. Sklep – sklep internetowy www.zazazu.pl – zbiór stron internetowych 
  i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedającego i pozwalających Klientom na zawieranie Umów, dostępny 
  w domenie internetowej: www.zazazu.pl
 19. Sprzedający ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut, NIP:     8151806490, REGON: 383726711, KRS: 0000791928;
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 21. Termin dostawy – suma dwóch liczb: czasu realizacji Zamówienia oraz czasu dostawy Produktu;
 22. Umowa sprzedaży  umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających z Regulaminu;
 23. Umowa o świadczenie usług – umowa zawierana pomiędzy Klientem
  a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających
  z Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedającego na rzecz Klienta
  usługi lub usług;
 24. Umowa – Umowa sprzedaży i Umowa o świadczenie usług;
 25. Ustawa o prawach konsumenta  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. 2020.287 z póz. zm.);
 26. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

4) została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;

5) nie ma ona właściwości, o której zapewniał Konsumenta producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Wada prawna  sytuacja, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 1. Zamówienie  oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem      do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej,

b) Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej,

c) Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej,

d) Opera w wersji 12.0 i wyższej,

e) Safari w wersji 5.0 i wyższej,

3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascriptu;

4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

5) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 1. Kupujący korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz 
z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie 
w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu 
w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 1. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 1. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych  w formularzach, o których mowa w paragrafie 5 Regulaminu  – ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA, a także postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Kupującego nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych 
  i praw osób trzecich.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Klient, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące Produkty, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki i kosztami dodatkowymi. Sprzedający zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.
 4. Sklep  prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Informacje o Produktach umieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie  są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą bezpośrednio od producenta. Produkty są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producenta lub odpowiednie organy kontrolne.
 7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie.
 9. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu:

a) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki,

b) nie zawiera kosztów dostawy.

O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz
z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia 
  w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim 
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiająca porozumiewania na odległość.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.zazazu.pl.
 2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodać Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie
  2. wypełnić formularz służący do określenia:

– danych Klienta,

– miejsca wydania (adres wysyłki),

– sposobu  dostawy,

– sposób dokonania płatności

  1. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  2. potwierdzić zapoznanie się i zaakceptować Regulamin;
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia;
  4. złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 1. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu/ów, obszaru i  sposobu dostarczenia Produktu/ów, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Zaktualizuj koszyk” widoczny na stronie Sklepu podczas procedury składania Zamówienia.
 1. Informacje o Produkcie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Produktów ze Sklepem.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający weryfikuje czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedający poinformuje o tym Klienta.
 3. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedającego
  z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej
  z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta
  o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres
  e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 5. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
  2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego Terminu dostawy w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Klient może odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
 1. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane
  w § 11 Regulaminu.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego Adresu pocztowego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 ZAPŁATA CENY

 1. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedający wystawia paragon lub na życzenie Klienta imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy z dostawą na terytorium Polski:
 1. płatność przelewem
 2. płatność za pomocą bankowości internetowej – kartą kredytową lub e-przelewem.
 3. za pobraniem
 1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU SA.
 1. Klient dokonuje zakupu Produktu według cen oraz wysokości kosztów Dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wysokości kosztów Dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące Dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych Zamówień.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta na adres poczty elektronicznej podanej przy składaniu Zamówienia. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

§ 7 DOSTAWA

  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem InPost sp. z o.o. (przesyłka kurierska lub do paczkomatu InPost)
  3. Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost sp. z o.o. doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8:00 – 17:00.
  4. Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem InPost sp. z o.o.. są określone w Regulaminie głównym świadczenia usług pocztowych i przewozowych przez InPost sp. z o.o. i  Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. – dostępnych na stronie: www.inpost.pl.
  5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. W przypadku wysyłki poza terytorium Polski prosimy o wcześniejszy kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów dostawy. Adres kontaktu: kontakt@zazazu.pl.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz  – w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu pełnej wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez PayU S.A. – po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 7)
 2. Zakupiony Produkt wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany jest kurierem pod wskazany przez Kupującego w Zamówieniu Adres pocztowy lub paczkomat.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu Terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wysłania przesyłki.
 4. Możliwy jest również osobisty odbiór przez Kupującego zakupionego Produktu w salonie sprzedaży pod adresem Sprzedającego: ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut. W wyboru opcji osobistego odbioru Kupujący powinien zaznaczyć tę opcję w trakcie składania Zamówienia.

§ 9 REKLAMACJA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu Produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Produktu w przesyłce, wady fizycznej lub prawnej Produktu oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@zazazu.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut.
 4. W przypadku umowy z Konsumentem/Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta  jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, w terminie określonym w pkt 4 może:
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się 
  z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 1. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy;

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Sprzedającego ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut.
 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 2. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 12 -14 niniejszego paragrafu (koszty zużycia 
  i zwrotu), z zastrzeżeniem pkt. 15
  . Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni i jest liczony od momentu otrzymania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia przed jego upływem.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia  o odstąpieniu w formie papierowej na adres Sprzedającego: ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@zazazu.pl
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi/Przedsiębiorcy 
  z uprawnieniami Konsumenta za pośrednictwem poczty mailowej (na podany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta przy zawieraniu umowy adres e-mail i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta nie jest możliwe 
  w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (dotyczy to np. produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia).
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta / o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny 
  w Sklepie).
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu jej odesłania, 
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 7. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, 
  w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut.
 8. Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 15.
 11. Sprzedający ponosi koszty zwrotu Produktu, jeżeli:
   1. Konsument wyśle pisemne oświadczenie  o odstąpieniu w formie papierowej, z podaniem swojego adresu e-mail na adres Sprzedającego: ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zazazu.pl oraz
   2. Konsument wybierze sposób dostawy (zwrotu Produktu) za pośrednictwem Inpost

Po otrzymaniu oświadczenia, Sprzedający wysyła na adres e-mail –  zawarty w oświadczeniu – list przewozowy Inpost, który Konsument nakleja na starannie zapakowaną paczkę z Produktem.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany 

w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11 ZWROT NALEŻNOŚCI

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu zwrot ten następuje 
   w następujących terminach:
   1. a)w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep,
   2. b)w przypadku odstąpienia Konsumenta/ Przedsiębiorcy 
    z uprawnieniami Konsumenta od umowy w terminie określonym w par. 10  punkt 7 Regulaminu,
   3. c)w przypadku anulowania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
  1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie.
  2. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy 
   z uprawnieniami Konsumenta zgodnie z postanowieniami par. 10 Regulaminu, w przypadku gdy Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep zwraca koszt dostawy Zamówienia do Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
  5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

§ 12 SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 1. Po otrzymaniu od Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, w której Sprzedający nie uwzględnił roszczeń Klienta w całości lub w części, Klient ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (od 10 stycznia 2017 r.) lub przed sądem polubownym;
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 

Adres internetowy platformy ODR:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny, obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 13 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 
  w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Produktów Sprzedającego, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 14 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z dokonanymi zakupami, otrzymywaniem Newslettera jest ZAZAZU Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 72 D, 37 – 100 Łańcut, NIP: 8151806490, REGON: 383726711 (Sprzedający), email: kontakt@zazazu.pl, tel: 721559521
 2. Sprzedający jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
    1. realizacji umowy,
    2. statystycznych oraz wewnętrznych potrzeb administracyjnych. Podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na zbieraniu informacji, które umożliwiają rozwijanie działalności, a także dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.
    3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – podstawą przetwarzania jest obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego
    4. potwierdzenia wykonania naszych obowiązków, dochodzenia roszczeń lub też obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Sprzedającemu. Zapobiegania i/lub wykrywania oszustw. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ochrona jego praw, potwierdzenie prawidłowego wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.
 1. Dane osobowe mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów, podmiotom realizującym dostawy zamówionych Produktów, osobom upoważnionym przez Sprzedającego, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Stowarzyszenie zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (Newsletter).
 2. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przetwarzania dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody Klient ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu  nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

§ 14 PLIKI COOKIES

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Sklepu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Pliki „cookies” są włączone w sposób domyślny w przeglądarce internetowej.
 2. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:

a) cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

b) cookies stałe – pliki te przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w oknie Pomoc przeglądarki internetowej.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Ewentualne spory wynikłe ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, jeżeli Klient wyrazi taką wolę, będą rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.  W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  ustawy 
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z  dnia 18 lipca 2022r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie 28.12.2022